Handelsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. Køber kan påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Generelle oplysninger, som Sælger har fremsat på internettet, i brochurer o.l. gælder ikke, hvis de er i modstrid med de individuelt aftalte vilkår, idet der dog ikke kan aftales noget i strid med ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler. En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Sælger med en skriftlig ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

 

2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser, og levering fra virksomhedens adresse. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer til tredjemænd og andre oplyses altid, inden bestilling afgives, så Køber kender den totale omkostning inden bestilling. Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

 

Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

 

Sælger påbegynder ikke arbejdet før der fremlægger betaling eller en bankgaranti. Enhver tidsplan rykkes indtil dette er modtaget, og leverings betingelser/dato kan først gives fra den dag.

 

 

3. Betaling, renter og rykkergebyrer

Sælgers betalingsbetingelser er, at 50% af købesummen betales ved købers underskrift på kontrakten og resten på dagen for levering.

Dog kan en bankgaranti også benyttes og gives ved bestilling af varen. Frigivelse iht. Bankgaranti skal ske på dagen for levering af varen.

 

4. Fortrydelsesret (gælder kun ved køb via nettet)

Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 7 dag, såfremt der er igangsat arbejde, skal der betales for det udførte arbejde. For at udøve fortrydelsesretten skal Køber meddele os sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail).

 

Hvis Køber anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående pa et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis Køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Køber, dog med afregning for evt. igangsat arbejde.

 

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel. som Køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

Standardfortrydelsesformular

 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til Sælger [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mailadresse af den erhvervsdrivende selv]:

Jeg/vi (forbrugerens navn, adresse, evt. telefon og mail) meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser (her indsættes beskrivelse af varen/tjenesteydelsen), der blev bestilt den (dato) og modtaget den (dato).

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne).

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse).

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir).

Dato.

5. Ansvarsbegrænsninger

Sælger kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som han kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgers forsømmelse. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

 

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer, ting og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

6. Ansvarsfrihed - force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

 

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

7. Reklamation/forældelse

Aftalen er omfattet af købelovens mangelsregler.

 

Køber skal reklamere inden rimelig tid, efter at køber har opdaget manglen. Reklamation inden 2 måneder er altid rettidig, Er det en skjult mangel, som først opdages hen ad vejen, har køber ret til at reklamere i op til to år efter overgivelsen af genstanden. For byggematerialer, som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, gælder dog ikke en to-årig forældelse, men forældelseslovens almindelige regler, dvs. 3 år, medmindre andet er aftalt.

 

Handelsbetingelser erhverv:

Generelle salgs- og leveringsbetingelser mellem virksomheder

 

Nedenstående betingelser er overgivet til Køber før eller senest samtidig med aftalens indgåelse. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen. En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser, og levering ab fabrik. Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt. Ved enhver væsentlig forsinkelse, har Køber ret til at hæve købet. Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance. Nøglerne udleveres, når Sælger har modtaget den fulde betaling.

3. Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik (Incoterms 2010) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

4. Betaling

Sælgers betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

 

Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.

 

5. Ejendomsforbehold

Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Sælger på Købers vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden Sælgers samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

 

6. Mangler

Sælger påtager sig i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

 

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

 

Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger uden forsinkelse afhjælpe manglen. Kan Køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del. Såfremt Sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal Køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

 

Ved fremsendelse til Køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for Købers regning og risiko. Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition. Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

 

7. Ansvarsbegrænsninger

Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Sælger dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren. Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger Købers samlede betaling for genstanden.

 

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Sælgers leverancer.

 

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

 

8. Reklamation/forældelse

Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister Køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år. For byggematerialer, som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, gælder dog ikke en toårig forældelse, men forældelseslovens almindelige regler, dvs. 3 år, medmindre andet er aftalt.

9. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10. Afgørelse af tvister

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af  mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende “Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”. Såfremt  mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan tvisten søges afgjort ved retssag eller voldgift i overensstemmelse med parternes aftale, se www.mediationsinstituttet.com. Såfremt parterne ikke opnår enighed via mediation inden 6 uger efter valg af mediator, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten i København.

 

Uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan afgøres ved mediation, herunder uoverensstemmelser om aftalens fortolkning, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.